penetracijski test
Storitve,  Tehnologija

Penetracijski test je namenjen zagotavljanju ustrezne varnosti podatkov

Na delovanje in uspeh vsake organizacije vpliva varnost podatkov organizacije, ki mora biti zaradi neprestano razvijajočega se kibernetskega okolja vedno na nivoju. Če si želite v svoji organizaciji zagotoviti ustrezno varnost podatkov, najemite strokovnjake za izvajanje penetracijskega testa. Tako imenovani penetracijski test oziroma PEN test, je namreč eden bolj učinkovitih načinov preprečitev kibernetske kriminalitete, ki postaja vse pogostejša. Penetracijski test je torej namenjen zagotavljanju ustreznega nivoja varnosti podatkov znotraj organizacije, kar pomeni, da je mnogokrat ključnega pomena. Ker gre za pomembno zadevo, se lahko odpravite na zgoraj priloženo povezavo in si preberete, kaj o tem pišejo strokovnjaki.

Kaj je penetracijski test?

Penetracijski oziroma PEN test je test, ki preverja nivo varnosti podatkov organizacije. Natančneje gre za legalen in avtoriziran poskus napada na informacijski sistem z namenom odkrivanja ranljivosti varnostnega sistema, ki mu manjšajo učinkovitost. Tovrstni test torej išče in identificira ranljivosti IT sistemov, z namenom kasnejše odprave teh ranljivosti in posledično izboljšanja celotnega sistema. Ranljivosti varnostnega sistema namreč zunanjim napadalcem omogočajo lažji vdor do informacij, kar je lahko za organizacijo pogubno. Penetracijski test je torej oblika preventive, ki izboljša varnostni sistem še preden pride do vdora. Na ta način vdor prepreči in zagotovi ustrezno zaščito podatkov organizacije, kar je v današnjem razvijajočem se kibernetskem okolju še kako pomembno.

penetracijski test

Kaj penetracijski test vključuje in kako poteka?

Pri izvedbi penetracijskega testa gre torej za preverjanje nivoja varnosti podatkov določene organizacije, kar je najlažje izvesti preko neposrednega iskanja pomanjkljivosti in odprave le-teh. Penetracijski test tako vključuje izvedbo avtoriziranega napada na varnostni sistem, kot bi ga izvedel kakšen zunanji napadalec, ki bi se želel na nelegalen način dokopati do teh podatkov. S pomočjo izvedbe napada se tako ugotovijo ranljivosti v sistemu, ki slabšajo učinkovitost varnosti programske in strojne opreme. Temu delu lahko rečemo tudi analiza občutljivosti. Po identifikaciji konkretnih in realnih pomanjkljivosti sistema, sledi izboljšanje nivoja varnosti, preko odprave zaznanih ranljivosti. Ko je postopek končan in so odpravljene ranljivosti sistema, so podatki organizacije zopet bolj varni, kar je pomembno za optimalno delovanje celotne organizacije.

Kateri so pomembni elementi penetracijskega testa?

Ker gre pri PEN testu za vdor v sistem, je ključno, da se o poteku in ciljih testa strinjata obe strani, torej sama organizacija in tudi strokovnjaki, kar je potrebno še pisno potrditi. Organizacija in strokovnjaki skupaj določijo cilje in namen testa, prav tako pa je vnaprej znan tudi potek testa. Strokovnjaki, ki izvajajo penetracijski test so etični hekerji, ki uporabljajo ista orodja in metode, kot »tipični« napadalci, vendar to počnejo z namenom prepoznavanja in izboljšanja varnostnih sistemov. Pomemben del penetracijskega testa pa je tudi zagotovitev ustreznega zavarovanja odgovornosti s strani naročnika. Izvajanje PEN testa lahko namreč povzroči okvaro produkcijskega sistema, zaradi česar morajo biti podrobnosti preizkusa predstavljene zavarovalnici, ta pa se mora z njimi tudi strinjati.

Kakšen je zaključni del PEN testa?

Po izvedbi napada sledi analiza občutljivosti in izboljšanje celotnega sistema. To pomeni, da se sestavi načrt nadgradnje obrambe in sistema, v katerem se odstranijo zaznane pomanjkljivosti, ki slabijo zaščito. Povsem konkretno so v načrt vključeni elementi, kot so odpravljanje odkritih varnostnih lukenj, izvajanje oziroma načrtovanje nadaljnje zaščite IT sredstev in podatkov, opredelitev tveganja in ocena morebitnih finančnih izgub v primeru kibernetskega napada. Penetracijski test se torej zaključi s temeljitim postopkom izboljšave sistema, kar znatno poveča nivo varnosti podatkov organizacije.

penetracijski test

Penetracijski test je na voljo v različnih paketih

Poznamo več vrst izvedb PEN testov, ki se razlikujejo glede na paket izvedbe. Tako je prvi paket usmerjen v penetracijsko testiranje infrastrukture, drugi v penetracijsko testiranje spletnih strani in aplikacij, tretji pa v penetracijsko testiranje mobilnih aplikacij. Pri penetracijskem testiranju infrastrukture gre za testiranje omrežnih infrastruktur LAN, WAN in WLAN, v skladu z mednarodno priznanimi standardi izvedbe preizkušanja penetracije. Tovrstni testi se izvajajo v zunanjih in tudi notranjih omrežjih. Penetracijsko testiranje spletnih aplikacij se izvaja v skladu z metodologijo OWASP ASVS, prav tako pa vključuje razvoj in uporabo specifičnih rešitev za testiranje spletnih strani in aplikacij. Penetracijsko testiranje mobilnih aplikacij se izvaja za platformi Android in Apple iOS, temelji pa na OWASP Mobile metodologiji in strokovnemu poznavanju ranljivih točk v mobilnih aplikacijah.

Penetracijski test ima mnogo prednosti

Kibernetski svet se neprestano razvija, kar pomeni, da se razvijajo tudi orodja in metode hekerjev, ki tako postajajo bolj uspešni. Zaradi učinkovitih metod hekerjev, so podatki organizacij tudi manj varni, če niso ustrezno zaščiteni. Na tem mestu pa nastopi penetracijski test, ki je namenjen preventivnemu ugotavljanju šibkosti sistema in tudi odpravljanju teh lukenj, preden jih izkoristijo zunanji napadalci. PEN test torej temelj na izvedbi vdora, kakršnega bi izvedli hekerji, vendar z namenom ugotavljanja napak in izboljšanja celotnega sistema. S tem se poveča učinkovitost zaščite, ki varuje podatke organizacije, kar je za vsako organizacijo ključnega pomena.